LOKO voor beginners

From LOKO Kennisdatabank

LOKO vertegenwoordigt de Leuvense studenten aan de instellingen voor hoger onderwijs en bij de stad en politie. Ze doet dat door de kringen – die eigenlijk ook de deelstudentenraden van hun opleidingen zijn – samen te brengen, en zo beslissingen en standpunten in te nemen. LOKO is zodanig de koepel van de Leuvense studentenkringen. LOKO doet in eerste instantie aan vertegenwoordiging en is daarin bevoegd voor zaken op vlak van studentenvoorzieningen zoals huisvesting, voeding, mobiliteit, diversiteit, etc. binnen Leuven. Daarnaast hebben we bevoegdheden op vlak van culturele, sportieve en internationale materie. Naast die vertegenwoordiging biedt LOKO ook diensten en ondersteuning aan aan kringen, vrije verenigingen aangesloten bij LOKO en in sommige gevallen ook individuele studenten. Die diensten en ondersteuning omvatten vorming, uitleenbaar materiaal, verhuur van vergaderzalen, subsidies en nog heel wat meer.

Bekijk of download hier de powerpointpresentatie

We hebben een powerpointpresentatie gemaakt om alles wat overzichtelijker te maken. Die kan je hier downloaden. Gebruik deze gerust als je LOKO wil voorstellen op je kringvergadering of ga er zelf rustig eens door.

Waarom doen we dit?

LOKO wil de levenskwaliteit van studenten in Leuven beschermen en waar mogelijk verbeteren. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat de stem van de student gehoord wordt. Een individuele student durft immers nogal eens verloren te gaan in het grotere plaatje. Wij proberen die student(en) toch nog een stem te geven. We geloven ook dat studeren, vormen en bijleren – de zaken die je in je studentenperiode bijleert – meer zijn dan wat je uit je boeken leert. We willen dus zoveel mogelijk studenten aanzetten om hun handen ook eens uit de mouwen te steken en hun ondernemingsdrang aanmoedigen. Met de ervaring van onze ploeg, waarin vaak heel wat oudgedienden van andere organisaties zoals kringen in zetelen, willen we ook de studentenwerking blijvend verbeteren.

Wie zit er in LOKO?

 • Leden: de Leuvense kringen, vertegenwoordigd door hun presides en andere kringvertegenwoordigers, zijn de leden van onze Algemene Vergadering (afgekort AV, het hoogste beslissingsorgaan van LOKO) en nemen alle standpunten in.
 • Bestuurders: het Dagelijks Bestuur, verkozen op de AV, zorgt voor het dagelijks reilen en zeilen van LOKO. De Raad van Bestuur zorgt voor advies, financiële zaken en meerjarenplannen.
 • Vertegenwoordigers: Mandatarissen voor alle officiële vergaderingen worden verkozen op de AV.
 • Stafmedewerkers: nemen praktisch werk voor hun rekening en zullen nooit aan vertegenwoordigingswerk doen. Ze kunnen wel de coördinatoren of mandatarissen inhoudelijk en praktisch ondersteunen.
 • Projectmedewerkers: Binnen bepaalde afdelingen zijn er losse medewerkers die zich mee inzetten voor de inhoudelijke of praktische werking. Indien zij verantwoordelijkheid krijgen over een bepaald project of over een deelaspect van de werking, worden ze projectverantwoordelijken genoemd.

Verschillende afdelingen

Deze afdelingen nemen een specifiek interessedomein van de werking op zich. De afdelingen zijn LOKO Centraal, LOKO Cultuur, LOKO International en LOKO Sport. Daarnaast hebben we nog een aantal interne diensten, namelijk de dienst communicatie en de dienst financiën. Veto is een ietwat onafhankelijker onderdeel. De meeste afdelingen bestaan uit een (deel)bureau, met daarin alle LOKO medewerkers, en een werkvergadering, die bestaat uit het (deel)bureau, aangevuld met kringvertegenwoordigers. De werking van heel LOKO steunt op drie pijlers: vertegenwoordiging, evenementen en diensten en ondersteuning.

Vertegenwoordiging

 • Sociaal: Diversiteit, Studentenvoorzieningen, Mobiliteit...
 • Cultuur: STUK, Cultuurcommissie, KU[n]ST Leuven
 • Sport: Sportraad, RvB Sportcentrum
 • Internationaal: Vertegenwoordiging op stadsniveau en nauwe samenwerking met de KU Leuven (Cel Internationale Studenten)
 • Extern: Stadsoverleg, Stura...

Activiteiten

 • Cultuur: Groot Dictee der Leuvense Studenten, Ithaka, Interfacultair Theaterfestival...
 • Sport: 24 urenloop, survival of the student, Interfacultaire Beker,…
 • Internationaal: Orientation Days, International Party, Think Abroad Month, The Voice international student magazine...
 • Communicatie: Studentenwelkom...
 • Activiteiten: Beiaardcantus, Plan Sjarels
 • Veto: Onafhankelijke studentenpers

Diensten en ondersteuning

 • Voor verenigingen: vorming, uitleendienst, lokalen en tuin, albatros, subsidies
 • Voor individuele studenten: juridische ondersteuning bij huurwaarborgprocessen, projectsubsidies