Structuur en vergaderingen van LOKO

From LOKO Kennisdatabank

Kan je ook niet meer uit aan al die vergaderingen en afdelingen van LOKO? Welk puntje moet op welke vergadering geagendeerd worden? En wie zit waar? Geen nood! Hieronder vind je de nodige informatie terug.

Structuur

Je kan LOKO op verschillende manier opdelen. Je kan dat doen aan de hand van haar afdelingen of aan de hand van haar beslissingsorganen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) van LOKO fungeert zoals een RvB in andere grote organisaties. Die bestaat voor de helft uit leden van het huidige dagelijks bestuur van LOKO en voor de helft uit oudgedienden van LOKO. De RvB volgt de financiële en materiële langetermijndossiers van LOKO op zoals bijvoorbeeld de investeringen in het huis van LOKO. Ook stelt zij jaarlijks de begroting en de exploitatie van LOKO voor op de Algemene Vergadering (AV). In die hoedanigheid volgt zij ook de werking op van satellietorganen zoals LOKO Alumni, Andre en de PCC. De Raad van Bestuur heeft niets te zeggen over het inhoudelijke beleid van LOKO.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de coördinatoren van de verschillende afdelingen/diensten. Het Dagelijks Bestuur vergadert op wekelijkse basis en is bevoegd voor de financiële en organisatorische werking van LOKO.

Bureau

Alle dagelijkse medewerkers van LOKO vormen samen het "bureau". Zij worden “bureauleden” genoemd. Het gaat om alle medewerkers die verkozen zijn: alle leden van het dagelijks bestuur, mandatarissen en alle vaste vrijwilligers van de afdelingen en diensten. Daarnaast behoren ook de stafmedewerkers tot de dagelijkse medewerkers. De bureauleden vergaderen samen op het “Algemeen Bureau” (AB). Dat vindt tweewekelijks plaats op de maandagavond voor de AV. Het AB bereidt de AV voor. De verschillende afdelingen geven er een update over hun werking. Het AB overloopt de dossiers die aan bod moeten komen op de AV en zorgt ervoor dat ze klaar zijn om op de AV te verschijnen. Een AB is niet compleet zonder teambuilding achteraf.

Afdelingen

LOKO bestaat uit verschillende afdelingen. De afdelingen zijn verantwoordelijk voor een bepaald domein van de werking van LOKO. De verschillende afdelingen zijn: Sociaal, Internationaal, Cultuur, Sport, Activiteiten en Veto. De afdelingen houden zich enerzijds bezig met vertegenwoordiging en anderzijds met het organiseren van activiteiten. De afdeling Sociaal houdt zich bezig met de studentenvertegenwoordiging binnen de Leuvense studentenvoorzieningen en bij de stad. Internationaal, Cultuur en Sport organiseren internationale/internationaliserende, culturele en sportieve activiteiten. De afdeling Activiteiten organiseert evenementen zoals Plan Sjarels en de Beiaardcantus. Veto geeft uiteraard het gelijknamige studentenblad uit. Alle afdelingen (uitgezonderd Veto) bestaan uit de volgende geledingen:

  • Coördinator: staat aan het hoofd van de afdeling
  • Deelbureau: de bureauleden (mandatarissen en vaste vrijwilligers) van de afdeling in kwestie. Alle bureauleden behoren tot een bepaald deelbureau.
  • Stafmedewerkers: (meestal halftijds) betaalde werkkrachten die de werking van LOKO ondersteunen. Zij worden niet verkozen, zij hoeven zelfs geen student te zijn, maar zij worden aangenomen en aangestuurd door het Dagelijks Bestuur. Zij hebben dan ook eerder een uitvoerende dan een inhoudelijke taak.
  • Werkvergadering (WV): de vergadering met de verantwoordelijken van de kringen van het domein van de afdeling (sport-, internationaal-, cultuurverantwoordelijken...) en het deelbureau van die afdeling. De WV stippelt het beleid van de betreffende afdeling uit.

Diensten

De diensten lijken op de afdelingen. Zij hebben echter geen eigen werkdomein, maar ondersteunen de werking van de afdelingen. LOKO heeft twee centrale “diensten”: communicatie (bevoegd voor website, sociale media, werving…) en algemeen beheer (bevoegd voor het financiële en logistieke). Zij hebben dezelfde structuur als de afdelingen, al beschikken zij niet altijd over een WV. Deze diensten mogen niet verward worden met de dienstverlening van LOKO zelf (zoals de uitleendienst, de subsidies...).

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van LOKO. Als het bureau de “regering” is van LOKO die de besluiten van de AV voorbereidt en uitvoert, dan is de AV het “parlement”. De AV keurt standpunten en beleidsplannen goed, keurt de begroting en wijzigingen eraan goed, verkiest het bestuur en de mandatarissen van LOKO en evalueert de werking van LOKO. In de AV zitten de vertegenwoordigers van alle Leuvense studentenkringen, zowel van de hogescholen als van de universiteit. Ook het bureau van LOKO maakt deel uit van de AV. Het zijn echter de kringen die het laatste woord hebben op de AV. Zij vertegenwoordigen immers de studenten van alle verschillende opleidingen. Enkel de kringvertegenwoordigers hebben dan ook stemrecht. De stemverdeling is gebaseerd op de studentenaantallen. Hierbij kan elke persoon maar één stem uitbrengen. Als je vertegenwoordigd wil worden, moet je dus ook aanwezig zijn. De AV vindt tweewekelijks plaats op vrijdagavond. De voorzitter zit de AV voor. Aangezien het een heel grote vergadering is en er vaak veel op de agenda staat, kan deze vergadering behoorlijk lang duren. Gelukkig is er achteraf doorgaans een afterparty in een Leuvense fakbar.

Satellietorganen

In functie van LOKO bestaan er twee vzw's en een cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid). Democratiserende Initiatieven Degelijk Ondersteunen (DIDO) vzw organiseert de activiteiten van LOKO. De AV van DIDO is dezelfde als die van LOKO, de RvB van DIDO bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur. De RvB en de AV bestaan uit leden van LOKO, aangevuld met enkele experts ('ouwe zakken'). Alfaset cvba is bevoegd voor de reclamewerving van Veto and The Voice. Deze laatste wordt mee door LOKO samengesteld.