Vertegenwoordiging bij LOKO

From LOKO Kennisdatabank

LOKO Sociaal

Studentenvoorzieningen

Studentenvoorzieningen worden op twee niveau’s beheerd. Op campusniveau (hier: Deelstuvoraad KU Leuven @ Leuven) en op universiteitsniveau (Decretale Stuvoraad). De Deelstuvoraad KU Leuven @ Leuven bestaat uit zes stemgerechtigde studentenvertegenwoordigers en zes stemgerechtigde leden van de KU Leuven. Deze zes KU Leuven vertegenwoordigers zijn normaal gezien leden van het ZAP (proffen). Indien enkele van die zes niet komen opdagen, wordt hun stem opgenomen door plaatsvervangers, enkelen van de medewerkers van de dienst studentenvoorzieningen (de uitvoerders van het beleid). In de Deelstuvoraad wordt beslist wat er met de budgetten gebeurt voor de Leuvense studentenvoorzieningen. Die studentenvoorzieningen omvatten huisvesting (residenties), voeding (Alma), mobiliteit & duurzaamheid (Velo, duurzaamheid en mobiliteitsbeleid), sociale dienstverlening (jobdienst, juridische dienst, overkoepelende dienst studie-advies, sociale dienst die bevoegd is voor studiefinanciering), diversiteit (allochtone studenten, toegankelijkheid...), medische dienstverlening (studentengezondheidscentrum, studentenpsychologen...) en studentenwerking (LOKO). De Decretale Stuvoraad houdt zich bezig met de toelages voor de verschillende Deelstuvoraden van alle campussen van de KU Leuven. Daar moeten de Deelstuvoraden hun begroting komen voorstellen. Hier zetelen tien studentenvertegenwoordigers en tien vertegenwoordigers van de KU Leuven in.

Acco

Acco is een coöperatieve die goedkoop cursusmateriaal wil aanbieden. In de raad van bestuur zitten vijf studentenvertegenwoordigers. Hun verantwoordelijkheid is tweeledig: zij zijn enerzijds bestuurders van de coöperatieve en anderzijds en allereerst vertegenwoordigers van de studenten. Daarnaast onderhouden zij ook de band met de cursusdiensten van de kringen. Binnen de RvB zijn hun hoofdtaken dan ook ervoor zorgen dat de cursussen degelijk geprijst, correct en tijdig aanwezig zijn, ook bij de cursusdiensten. Daarnaast toetsen zij nieuwe projecten af, zoals een ACCO vestiging in andere steden of het e-learning project van ACCO.

Alma

LOKO heeft twee vertegenwoordigers binnen de raad van Bestuur van Alma. Als vertegenwoordigers binnen de raad van Bestuur kijken de studenten de resultaten na en proberen samen met de hele raad van Bestuur een studentvriendelijk beleid uit te stippelen. In het algemeen dienen we erover te waken dat Alma hun doelstellingen (goedkope, kwalitatieve maaltijden voor studenten) niet uit het oog verliest en alle takken in evenwicht zijn. Aandachtspunten zijn de prijzen van de maaltijden, het aanbod (oa voor vegetariërs), maar ook bijvoorbeeld de rol van Alma 2 als fuifzaal.

Mobiliteit

Een belangrijke partner inzake mobiliteit is Velo, een sociaal en ecologisch fietsproject waar Leuvense studenten, personeel van de KU Leuven en externe organisaties terechtkunnen voor het huren van een fiets. Daarnaast heeft Velo een fietsenherstelplaats waar studenten hun fiets kunnen (laten) herstellen. Samen met de stad Leuven werkt Velo actief mee aan het bevorderen van de verkeersveiligheid in de stad en fietsendiefstalpreventie. In de Raad van Bestuur van Velo zitten studentenvertegenwoordigers van LOKO. De mandataris mobiliteit houdt zich ook bezig met bredere mobiliteitsvraagstukken zoals het openbaar vervoer, de staat van de wegen, het fietsbeleid in Leuven, etc.

Diversiteit

De studentenvertegenwoordigers diversiteit zetelen in enkele stadsoverleggen (toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid...) en houden zich bezig met het onder de aandacht brengen van de diversiteit binnen de Leuvense studentengemeenschap, met activiteiten als lezingen, Divercity en nieuwe initiatieven.

Duurzaamheid

Sinds academiejaar 2015-2016 is er ook het mandaat 'duurzaamheid'. Hier is men bezig met zaken als Leuven Klimaatneutraal, het organiseren van duurzame activiteiten en in het algemeen de duurzaamheid van Leuven te onderzoeken en testen.

LOKO Cultuur

Cultuurplatform

In het Cultuurplatform zitten alle Leuvense cultuurinstanties samen. Daar hebben ze het over grote projecten zoals een nieuwe podiumkunstenzaal en overkoepelende kunstenfestivals.

Commissie Cultuur

De Commissie Cultuur is een cultuurraad van de KU Leuven. Daarin worden subsidies toegekend aan culturele projecten en wordt het cultuurbeleid van de KU Leuven besproken. Deze commissie bevat ook enkele deelraden, zoals de Commissie Actuele Kunsten en de Commissie Erfgoed.

RvB STUK

Het STUK werd opgericht voor en door studenten en ook nu nog zetelen twee studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van het kunstencentrum. De Raad van Bestuur houdt zich niet bezig met de artistieke programmering, maar controleert de praktische werking van het STUK.

LOKO Sport

Raad van Bestuur Universitair Sportcentrum

In deze raad worden de budgetten, investeringen en vernieuwingen van het Universitair Sportcentrum besproken.

Commissie Sport

In de Commissie Sport worden dossiers besproken zoals het anti-dopingbeleid van de KU Leuven en PortaAl (het expertisecentrum van de KU Leuven omtrent een gezonde levensstijl). De Commissie Sport geeft advies inzake het sportbeleid en de budgetbesteding aan de KU Leuven. Het is ook een forum voor sport en beweging, enerzijds ter realisatie van het beleidsplan inzake sport, anderzijds ter concretisering van de maatschappelijke rol van de KU Leuven binnen het sportdomein.

LOKO Internationaal

Het internationale beleid ligt voornamelijk bij de Studentenraad KU Leuven. LOKO International houdt zich wel nog bezig met sociale en diversiteitszaken voor internationale studenten en een integrerende opdracht om Leuvense autochtone studenten ook in contact te brengen met internationale studenten.