Geschiedenis van LOKO

From LOKO Kennisdatabank
Revision as of 11:31, 23 December 2019 by Loko leefbaarheid (talk | contribs) (→‎Algemeen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Algemeen

LOKO is ontstaan in 1986 als opvolger van de Algemene Studentenraad (ASR). ASR overkoepelde sinds 1968 een aantal studentenraden en -organisaties. Dit waren de huidige geledingen van LOKO. Elk van deze geledingen had zijn eigen materie en geschiedenis. In de loop der jaren zijn zij steeds verder geïntegreerd, tot er in 2005 een echte fusie plaatsvond. De integratie van de verschillende geledingen verliep zeker niet van een leien dakje. Enkele punten van discussie waren:

  • de macht van de overkoepelende vergadering over de raden
  • de invloed van de 'vrijgestelden'
  • de mate waarin Veto de mening van de Algemene Studentenraad/ LOKO moest verkondigen

In 1983 was er een afscheuring van de Algemene StudentenRaad. Een aantal kringen richtten de Kring Unie Leuven (Krul) op. De studenten werden zo vertegenwoordigd door twee concurrerende organisaties: Krul en ASR. Krul richtte ook zijn eigen studentenblad op: Faze. In 1986 kwamen beide blokken weer samen en ontstond LOKO. Met tussenpozen bleef de discussie over de bevoegdheden van de overkoepelende vergadering de kop opsteken. Dit leidde in 2005 tot het huidige LOKO.

Eind jaren '90 werden studentenvereniging ULYSSIS en Radio Scorpio een geleding van LOKO. De verschillende geledingen van LOKO zijn dus ouder dan LOKO zelf en hebben hun eigen geschiedenis. De geledingen van LOKO waren Sociale Raad, Kringraad, Kultuurraad, Sportraad, Portulaca, Studentenkrant Veto en internationaal studentenblad The Voice. Vier geledingen waren zogenaamde raden, omdat hun werking gebaseerd was op een Algemene Vergadering van kringvertegenwoordigers (van de faculteitskringen). Deze AV vormde het hoogste orgaan, nam de beslissingen en bepaalde de standpunten. De raden waren: Sociale Raad, Kringraad, Kultuurraad en Sportraad.

Sociale Raad

De Sociale Raad is in 1964 ontstaan om structureel overleg te krijgen tussen de studenten in de bestuursorganen van de sociale voorzieningen. Sociale Raad hield zich voornamelijk bezig met socio-economische drempels aan de universiteit en nam de sociale sector voor zijn rekening. Voorbeelden hiervan zijn Alma, Acco, studentenvoorzieningen waar men inspraak heeft over huisvesting, doelgroepenbeleid, beurzen aan studenten, jobdienst en Velo.

Kultuurraad

Het doel van de Kultuurraad was cultuur dichter bij de student brengen. De Kultuurraad leeft voort als LOKO Cultuur. In 1977 is uit de Kultuurraad het Stuk (Studenten Kunstencentrum) ontstaan. In de loop van de jaren '80 en '90 is dit kunstencentrum een steeds onafhankelijker koers gaan varen. Sinds 1986 is het een aparte vereniging zonder winstoogmerk en sinds 2001 staat het vrijwel volledig los van de Kultuurraad. De Leuvense studenten zijn via LOKO Cultuur wel nog vertegenwoordigd in het Stuk.

Sportraad

De Sportraad probeerde de student warm te maken voor sport. Zij waren bovendien verantwoordelijk voor een aantal jaarlijkse klassiekers zoals de 24 urenloop en de studentenmarathon. Sportraad leeft verder als LOKO Sport.

Andere geledingen

Naast deze vier geledingen had je nog drie andere geledingen die geen algemene vergadering met kringvertegenwoordigers hadden en in hun dagelijkse werking vrij autonoom waren. Deze geledingen waren ISOL/Portulaca (voor internationalisering), Veto en The Voice.